ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5L

68,00
KBUS-5L
93330007
1 εως 3 ημέρες
+

Ένα συμπυκνωμένο υγρό με μεγάλη γκάμα εφαρμογών: συνεργεία αυτοκινήτων, αυτοκίνητα, εργαστήρια, στρατιωτικά. Αφαιρεί φυτικά και ζωικά λίπη, εναποθέσεις πρωτεϊνών, οργανικές ακαθαρσίες, εγκαύματα, λάδια και λίπη.


Οδηγίες χρήσης:
Ετοιμάστε ένα διάλυμα 2-5% (προσθέστε 20-50 ml του υγρού σε 1 λίτρο νερού - συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού). Η ενοχλητική βρωμιά πρέπει να καθαρίζεται με διάλυμα 10% (100 ml του υγρού πρέπει να γεμίσουν με νερό έως 1 λίτρο). Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε τα μέρη με νερό.

Προειδοποιήσεις:
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες, H318 - Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, P264 - Πλένετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση, P280 - Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / προστασία ματιών / προστασία προσώπου, P301 + P330 + P331 Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα . ΜΗΝ προκαλείτε εμετό, P303 + P361 + P353 - Σε περίπτωση εμφάνισης στα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα, P501 - Απορρίψτε το περιεχόμενο / τον περιέκτη σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία για χωριστή συλλογή απορριμμάτων που έχουν αδειάσει από εξουσιοδοτημένη εταιρεία.

Συστατικά:
15 - 30% φωσφορικά, 5 - 15% πυριτικά, <5% υδροξείδιο του καλίου, πολυκαρβοξυλικά