ΣΠΡΕI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ - 600ML

Brand:
CX80
5,20
CX80325
203027
1 εως 3 ημέρες
+

Ελάχιστη ποσότητα για το "ΣΠΡΕI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ - 600ML" είναι 1".

  • Σπρέι καθαρισμού και γυαλίσματος ταμπλό αυτοκινήτου, φροντίζει και διατηρεί τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό του αυτοκίνητο 
  • Απωθεί την σκόνη λόγω των αντιστατικών ιδιοτήτων του και προσφέρει μακροχρόνια αισθητικό αποτέλεσμα
  • Εύκολο στη χρήση , χωρίς γυάλισμα
  • Επαναφέρει τα πλαστικά μέρη στο αρχικό τους χρώμα
  • Δημιουργεί ένα αδιάβροχο προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια, αφήνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο άρωμα


2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Αεροζόλ 1 H222-H229, Αναρ. Τοξ. 1 H304 *

Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στους αεραγωγούς.

*Τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά με τη μορφή αερολυμάτων δεν χρειάζεται να φέρουν επισήμανση με αναρ. Τοξ. 1 I-1 304.


2.2 Στοιχεία ετικέτας

Εικονογράμματα κινδύνου και λέξη σηματοδότησης

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ


Ονόματα επικίνδυνων ουσιών προς επισήμανση

Κανένα.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ.

H229 Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να εκραγεί εάν θερμανθεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φωτιά και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P211 Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Μην τρυπάτε ή καίτε τον περιέκτη, ακόμα και μετά τη χρήση.

P410 + P412 Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C/122°F.

Συμπληρωματική φράση ετικέτας

EUH066 Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σπασίματα.


2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Οι ουσίες που περιέχονται στο προϊόν δεν πληρούν τα κριτήρια PBT ή vPvB σύμφωνα με το

Παράρτημα ΧΙΙΙ του κανονισμού REACH.

Brand:
CX80
Καθαριστικό:
Ταμπλό
Σπρέι:
600ml